Úno 252017
 

Alchymická svatba CRC – doslov II.díl – Jan van Rijckenborgh. 

Jistě s námi budete zajedno v tom, že skutečný stav světa a lidstva poskytuje pramálo povzbudivý obraz. Je snadné propadnout zoufalství. Na tomto světě existuje opravdu málo ryzích, nenarušených lidí. A těmto nemnohým nedopřeje dav sluchu ani víry. A dav jim opravdu neuvěří, protože psychický stav stále více ztrácí na kvalitě, čímž jen sílí skupina antilidí. Takhle tedy lidstvo dorazilo na konec své cesty, do nadiru materiality. Jak už jsme se zmínili, umění, věda a náboženství v podobách, v jakých jsme je dosud znali, jsou dnes již zcela bezcenné jako pomoc a jako zdroje, které by poskytovaly východisko. Jaké výhledy do budoucna vůbec lidstvo ještě má?

Bezmocné, bez naděje stojí na samé hranici, voláno k sebeuskutečnění, k úkolu, na nějž se žádným způsobem nepřipravilo. A proto se ptáme ještě jednou: jakou perspektivu má člověk? Kde je ten nejvyšší prostředek, s jehož pomocí můžeme prorazit vnějšími i vnitřními hraničními zábranami?

 

Mladé gnostické bratrstvo odpovídá: teď, v tomto stavu bezmocnosti lidstva, nadešla příležitost pro sedminásobné světové bratrstvo Kristovo, aby se chopilo mohutné, celosvětové iniciativy. Iniciativy tak důrazné, tak pronikavé a vše zdolávající, že změní osud světa vůbec.

Projděme si ještě jednou nejdůležitější fakta. Nejdříve se od lidstva zcela stáhly lunární síly, jak jsme o tom hovořili. Tyto síly – lunární andělé – náleží k životní vlně, která je sice v jistém ohledu dále než my v plánu vývoje, ale nepatří k vlně lidského života. Úkolem těchto sil bylo pomáhat lidstvu na jeho cestě do nadiru látkovosti, stát při něm, dokud nedosáhne hranice absolutního ponoření. To je teď faktum.

Proto se musí sedminásobné celosvětové bratrstvo, které slouží Kristově hierarchii, jménem Krista a z Kristova příkazu ujmout iniciativy a stát se vůdcem lidstva. Že doba přechodu vypadá zpočátku jako mohutný rozvrat, jako velká hrozba katastrofy, to už jsme vám vysvětlili. Je jasné, že člověk, který se má vydat na cestu sebeuskutečnění, a to ve smyslu skutečného vykročení z látky, ve smyslu návratu do původní vlasti – že takový člověk toho musí být také schopen. Existují-li zábrany a překážky, musí se odstranit.

Že zábrany a překážky existují, a to nesčetné, víme až příliš dobře! Že jsou nespočetné potíže, to zakoušíme! I to víme, že v současném chaosu, v naší době přechodu nastává u nesčetných lidí psychický rozklad a rozvrat, když se ohlašuje to, co nezbytně musí přijít. A víme, že se silami a možnostmi, které lidstvo dosud užívalo a stále ještě užívá, se ničeho nedosáhne. Nezbývá jediná naděje na záchranu, ani jediná vyhlídka na vyléčení ze všeho utrpení, od nějž lidstvu hrozí záhuba. To teď lidstvo musí zjistit trpkou zkušeností a z očividných důkazů. Slova „kdo nechce slyšet, musí vyciťovat,“ se netýkají jen výchovy dítěte nebo jednotlivce. Je to též zákon vývojové cesty lidstva.

Proto vám všechno to utrpení na hranici, kde teď stojíme a kde dnes žijeme, chce dát na srozuměnou, že jak celý světový řád, tak celé uspořádání lidstva, které si lidé vytvořili, jsou nevhodné a jsou následkem nesprávné vývojové cesty. Jsou ve sváru s kosmickým řádem, který se v tom všem opomíjí. Společensky, hospodářsky, vědecky, nábožensky, tedy ve všech sférách vývoje a udržování naší společnosti, lidstvo řádně zabředlo. Psychická bída současnosti s tímto břednutím drží krok, což je koneckonců samozřejmé. Takovou bezprostřední zkušenost, kdy kolektiv prohlašuje vlastní soud nad tím, co vytvořil, lidstvo, pokud víme, ještě nikdy nezažilo.

O čem vás chce tato zkušenost poučit, to musíte naprosto vědomě poznat, musíte procítit a hluboce prožít bolest, kterou to způsobuje. Když si protrpíte tohle nezbytné osudové trápení, když se budete zabývat jeho důkladným vnitřním zpracováním a ve vašem vědomí se začne vyjasňovat „jak“ a „proč“, zjistíte, že komunistické, socialistické, demokratické, fašistické, přírodně náboženské a atheistické životní formy nemají sebemenší smysl. Dále zjistíte, že nic vás nedovede ani o kousíček dál, pokud je to založeno na prolhaných praktikách a nesčetných vychytralostech, jež se staly čímsi obecně přijímaným ve styku lidí i národů. Sedminásobné celosvětové bratrstvo se chopí velké iniciativy, aby obnovilo běh světa, který se zadřel, a vysvobodilo zajaté lidstvo, skrz naskrz nemocné.

Jak? Jakou iniciativou? Jistě ne žádným mezinárodním provoláním nebo akcí. Právě tak nepůjde o velkolepou tiskovou kampaň ani jiné podobné způsoby publikace. A zcela jistě nepůjde o to, že by se na různých místech otvíraly určité chrámy; ačkoli mnohé chrámy samozřejmě mají nadále svou hodnotu.

Nikoli, Bratrstvo se chopí iniciativy, kterou bude vnímat celé lidstvo současně, včetně těch nejprimitivnějších lidí, ba dokonce včetně těch největších zločinců a zatvrzelců. Bude to tedy iniciativa, kterou nikdo nebude moci nevidět, dělat, že nevidí, nebo popírat. Bude to zjevení, jež potrvá nejméně čtyřiadvacet hodin, a to v jedné z nejjemnějších látkových oblastí, totiž ve vzdušné sféře. Každé oko je tudíž uvidí, každé ucho je uslyší, a vůbec všechny smyslové orgány, které člověk má, na ně budou reagovat. Bude to tedy zjevení, manifestace, sedminásobného světového bratrstva pro všechny lidi a všechny rasy. Všechna bratrstva, která se podílejí na Universálním řetězci, se budou podílet i na tomto zjevení. Manifestace bude spojena s obrovským výlevem síly elektromagnetických záření, jež zasáhne celý lidský systém a v každém člověku rozpoutá hlubinnou reakci – reakci, v níž se bude po nějakou dobu ve svatyni hlavy každého člověka ustavovat určitý řád, který se podobá stavu duchovní duše.

Co bude následovat: lidé budou mít v té době bezprostřední poznání a získají aktivní třetí oko. Lidstvo bude tudíž dočasně vizionářské a takříkajíc prozře Božím plánem pro svět a lidstvo. Pozná svůj skutečný úkol a svou životní úlohu. Ale pozná také, co se bude dít, pokud se bude zdráhat splnit svůj úkol.

Teď už pro vás nebude těžké představit si reakci naprosté většiny lidstva na tuto manifestaci Universálního bratrstva. V síle záření toho dočasného osvícení veškeré lidské podstaty musí v lidstvu dozrát určitá velmi radikální rozhodnutí. Bude-li to nutné, nastane tato manifestace vcelku třikrát, aby se dosáhlo jistoty, že i ti největší primitivové mohou pochopit, co mají dělat a co dělat nemají.

Dveře k novému životu se tedy otevřou dokořán. Tímto způsobem se nejen obnoví psyché člověka jako jedince, nakolik je to ještě možné. Ta zkušenost a mocné účinky světelné síly způsobí též mohutnou očistu v podstatě všech lidí a ve všech sférách života.

Z toho vznikne tak vznešený a působivý společenský styk, že s tím opravdu nelze srovnat nic z naší aktuální existence. Cesta celého lidstva bude svedena do sedmi nových vývojových drah, jež zahrnují všechny rasy. A nezůstane žádná oblast, která by z této veliké proměny byla vyloučena.

Pak se bude moci do člověka vhroužit duchovní duše, takže den za dnem budou sílit rozlišovací schopnosti lidí ve věci dobra a zla, jinými slovy ve věci toho, co se shoduje s Božím plánem a co ne. Zaniknou všechny spekulace v náboženských záležitostech. Zcela zmizí teologie jako věda, a snad ani není třeba připomínat, že se velice mnoho změní i v četných dalších oborech vědy.

Jen si to zkuste představit se vším, co s tím souvisí – dejme tomu ve sféře morálky, ve sféře přírodních věd, ve sféře velkoměstského života. Nastane obrovský světový převrat, jímž nezůstane nedotčeno ani jediné místo na Zemi.

 

Říkáme vám to všechno s jedním cílem: abyste se na to mohli s co nejmenším rozruchem připravovat. Proto se zmiňujeme o tom, že je to proces, do nějž musí celé lidstvo dorůst a s ním srůst; proces, který musí celé lidstvo vychovat. Celá dnešní společnost je skrz naskrz chorá. Ve všech aspektech je napadena rakovinou lži, klamu, podvodu a falešnosti. Ze všech hledisek ji rozežírá nebezpečná choroba nekonečně mnoha spekulací. Jaké nevýslovné požehnání přijde, až bude celé lidstvo uvedeno do procesů psychického uzdravování! Už dlouho na hranicích, jež jsou nám dány, bojujeme, abychom směli projít. Nuže, průchod bude povolen. Celé lidstvo bude přivedeno do úplně jiného životního stavu. Následky si můžeme představit. Jakou obrovskou práci nového formování bude muset vykonat každý národ v každé zemi! Každého totiž bude čekat harmonické a procesuální naplnění velkého Božího plánu se světem a lidstvem, a to skrze sebeuskutečnění.

Moderní duchovní škola v nadcházející době prokáže, jaké místo zaujímá jako služebnice Bratrstva. Bratrstvo Kříže s Růží ve svém vznešeném domě Sancti Spiritus, ve svém sedminásobném živém těle bude na stráži a nepřipustí nic, co není v souladu s velkým plánem.

 

To je tedy způsob, jakým se lidstvo vydá zcela novou kulturní cestou, směrem vedoucím skutečně vzhůru. Vyjdou najevo všechny psychické bludy, které Druhého dne líčí Chemická svatba, jako je přelud vlastní velikosti nebo sebepřeceňování. Tak se pokud možno každý bude moci vzpamatovat a přijít k rozumu. Leckdo přitom spadne ze svého piedestalu. Ale mnohý zas teprve tehdy pozná, jakou milostí byl na své životní cestě obdařen.

Tak se bude rozvíjet pravda a skutečnost. Budou odpadat roušky zdání. Budou se rozvíjet procesy, které jsou spjaty s harmonickými strukturálními proměnami v bytosti člověka. Až budou všichni lidé přivedeni na nové psychické dráhy a v psyché člověka se začne rozednívat, pak i rasové tělo se začne pozvolna zjemňovat, a měnit se bude také působení gravitace. To bude mít nesmírné důsledky.

 

Moderní duchovní škola provedla určité změny ve své vnitřní struktuře, aby se mohla se svými žáky připravovat na tuto zcela novou budoucnost. Jako škola Zlatého Kříže s Růží budeme samozřejmě v naprosté odevzdanosti spolupracovat s velkým světovým Bratrstvem. Od nás se může očekávat, že v nadcházejících událostech budeme stát lidstvu po boku ve skutečně služebné lásce.

Proto, bratří a sestry, kteří díky své podstatě můžete pochopit tuto výzvu: buďte připraveni, jste-li již dnes toho schopni. Dokonale se zasvěťte velkému dílu lidstva, k němuž je zapotřebí mnoha služebníků a služebnic.

Úno 012017
 

Fama Fraternitatis – Zvěst – či volání Bratrstva

Spis Fama Fraternitatis Rosekruciánů byl určen jako provolání k vládcům a učencům Evropy, byl poprvé vydán v Kasselu roku 1614 a rozšířil se do celé Evropy. V Praze byl znám skupině zasvěcenců, která tehdy komunikovala se svými německými „kolegy“ ještě před jeho vydáním. Autorem je dnes zapomenutý a znovu objevený Tobias Hess a Tübingenský kruh. Za spisem jsou skryty všechny tehdejší kapacity původní vědy, původního královského umění stavby a religio – původního náboženství. Jan Amos Komenský z této knihy vycházel při psaní své didaktiky, všeobecné nápravy věcí lidských, její části pansofie, Cesty světla i v tom Jediném nezbytném. Hlavním posláním zvěstování je reformace a umožnění všem dozvědět se pravdu o Bohu, vesmíru a světě. A to jak říkal i Komenský, již od útlého věku.

ukázka: Z knihy Zvěst Bratrstva R.C. komentář – esoterická analýza od Jana van Rijckenborgha —vodnářská revoluce bude mimořádně průrazná. Nezasáhne jen lidské záležitosti a poměry, ale také božské či nebeské záležitosti a poměry, které jsou s nimi nerozlučně spjaty. Vodnářská revoluce je kosmické puzení, universální dění, které objímá všechny oblasti matérie a ducha. Je to manifestace sil, které jsou vysoce povzneseny nad primitivní instinkty davů.

Vodnářská revoluce, to je božské prosazení nových poměrů ve všech dimenzích makrokosmu.
A s přirozenou nutností se k tomu musí připojit minutus mundus, malý svět – zde ve smyslu lidského společenství. 

A my považujeme za svou povinnost varovat vás před touto změnou, varovat vás před dalším ulpíváním na hodnotách a poměrech, které se tomuto kosmickému působení protiví.

Zář 222015
 

Abychom to prohlédli, musíme vědět co chápeme pod pojmem zvěrokruh. Mluvíme o „zvířetníku“, protože dvanáct makrokosmických sil , které v přímém smyslu ovládají dialektický vesmír, jsou částečně pojmenovány zvířecími jmény. Těchto dvanáct sil udržuje dialekticky vesmír uzavřený. Ony mu vládnou. Ony tvoří nejvyšší dialektickou božskou instanci, jejímž výsledkem je dvanáctinásobná osobnost člověka.

Oni formují:
za prvé:         dialektické já – vědomí
za druhé:       pud dialektického vlastnictví
za třetí:          idea dialektického bratrství
za čtvrté:       dialektická idea otčiny, idea vytvoření boží říše na Zemi
za páté:          dialektická idea síly, odvahy a hrdinství
za šesté:         dialektická idea plodnosti
za sedmé:      dialektická idea životní harmonie
za osmé:        dialektická idea vývoje, která se vyjadřuje v okultismu
za deváté:      sen dialektického zbožštění
za desáté:       první krok k naplnění božského bludu v mentálním smyslu
za jedenácté:  druhý krok v etickém smyslu
za dvanácté:   třetí krok ve smyslu hmotného  projevení, které znamená nekonečnou
bolest

Tento dvanáctinásobný řetěz zobrazuje velké vězení v přírodě smrti. Je to dvanáct bohů, z nichž vychází dvanáct idejí, dvanáct mámení, dvanáct usilování.
Ve své jednotě je tento řetěz  v Pistis Sophii  označován  jako „patriarchové“ (praotcové), s trojnásobně mocnými a neviditelnými silami. V tomto systému totiž existuje fundamentální síla, řídící síla a neustále aktivující síla. To je trojjednota  přírody klamu. Každý kandidát, který chce uskutečnit svou cestu domů až do dvanácté hodiny, musí ze sebe setřást tento řetěz klamu.
Dvanáct bohů vládne všemu co žije uvnitř zvěrokruhu. Zrcadlí se v lipice, tedy v magnetickém systému člověka a  jeho osobnosti. Tak je logické, že ani jeden žák jedoucí cestou se nemůže spokojit pouze s rozlomením svého zvěrokruhu v Aurické bytosti. Musí vystoupit z celého univerza přírody smrti, aby nebyl v zahradě bohů více obětován.
mikrokosmos

Zář 202015
 

dum sancti spiritusNově přeložená kniha s komentářem Jana van Rickenborgha – zde úryvek

Těm, kdo chtějí přesně vědět, k čemu vlastně směřuje naše dílo, doporučujeme prozkoumat staré spisy Řádu. Ty už po staletí promlouvají svou magickou řečí a my se od této stezky nehodláme odchýlit ani o krůček doleva nebo doprava.

Zvěst živoucího, gnostického křesťanství nechce zůstávat stranou vědy, náboženství ani politiky, neboť je záměrem Logu, aby se tři projevy pravého lidství – umění, věda a náboženství – sloučily v činu, aby vzájemně splynuly ve společenství lidu skutečného života; tak by se toto společenství rozvilo jako pole vzdělané pro sílu osvobození, která přináší uskutečnění.

Apoštoly tohoto pole pro vzdělávání pravého křesťanství v materiálním světě jsou odedávna bratří Kříže s růží. Nepřizpůsobili se, nesnaží se o kompromisy. Oni požadují, varují, den co den, bez ustání volají. Nepracují však v nadšení a neplánovitě, jen jako by je náhle ovládlo nadšení a oni potřebovali vyjádřit síly, které v nich bouří. Ne, oni pracují podle určitého dobře uváženého systému, který vychází z křesťanských mystérií. Každý pracovník v tomto systému se na tento úkol dokonale připravuje.

Pro vlastní záchovu a prosazení, se lidé v materiálním světě objímají raději s temnotou než se světlem. A z téhož důvodu jsou jenom dvě možnosti: buď přijmout světlo, nebo zajít.

Dějiny Zlatého Kříže s růží zde zdůrazňují, a to velice dramaticky, že světlo se nabízí, vydává se jen tak, zdarma. Lidé však pro své potvrzení a udržení do něj kopou. Potírají světlo jako nebezpečí. Spasitel světa obchází vprostřed svých milovaných, ale oni na Něj plivou, strhávají mu šat z těla a schovávají se za zbožnost, aby zakryli svou vlastní nahotu.

Ve světě je mnoho těch, kteří se snaží vyhovět požadavku obětavé lásky, ale nevlastní pravdu, kosmickou pravdu, a proto kážou nepravou nebo zkomolenou spravedlnost. Neznají cestu, jak překovat kopí v srpy, podle slov Izajáše. A tak usilují a hledají v humanismu, ovšemže bezvýsledně. Z temné sluje stále stoupá křik a všechno zůstává při starém.

Srp 092015
 

Od počátku věků existuje božská hierarchie, která se proje­vuje v člověku a skrze něj. V této božsko-lidské hierarchii působí trojí projev Boha.

Tato hierarchie se skládá z entit, které buď kdysi v šeré minu­losti lidstva odolaly velkému pokušení, jež bylo příčinou pádu člověka, nebo od té doby opět vystoupily vzhůru ke svému původnímu určení.

Tato hierarchie je nám tedy velmi blízká. Tvoří Živé Tělo Pána. Za celé eóny se vyvinula ve velmi mocný orga­nismus, který stále nabývá na síle, neboť se v průběhu času k tomuto vznešenému Tělu připojují další živé části.

Protože tato hierarchie žije v souladu s božskou podstatou a božským plánem, neu­stále ji ovlivňují a prozařují tři velké kosmické a nadkosmické božské síly. Proto lze říci, a žák to zažívá jako hlubokou pravdu: “Skrze tuto hierarchii se Bůh dal poznat lidstvu.”

Tomu, kdo zkoumá tyto věci bude dále zřejmé, že hierarchie, právě proto, že pochází z lidské životní vlny, je pokrevně silně spojena se všemi, kteří bloudí v této pozemské přírodě, a že tedy i božské síly, které hierarchii používají, skrze ni rovněž udržují pokrevní spojení s celým lidstvem. Kristovo úsilí, jakožto působ­nost Logosu, nelze proto historicky omezit na epochu dvou tisíc let. Je to dotek věčnosti. V Ježíši Kristu spatřujeme nový impuls Kristovy síly, nové zjevení Krista s pomocí hierarchie. Manifestace Ježíše zároveň obrací pozornost k markantnímu, jedinečnému procesu spásy, neboť v Ježíši se božská síla nejtěsněji přibližuje lidské krevní síle. Ježíš byl jedním z nás! Proto může chápající žák říci: “V Ježíši Kristu se i Kristus stal jedním z nás.” Od té doby se božská hierarchie může plným prá­vem zvát Kristovou hierarchií.

Duchovní škola či Kristova hierarchie proniká všemi oblastmi hmoty i ducha, je živá a přítomná. Pojmenovali jsme ji “Bůh zjevený v těle”; je “vším ve všem”. Žádný člověk ji nemů­že opomenout; nutně tvoří stezku, jedi­nou školu, jedinou možnost skutečné spásy.

Můžeme to nyní takto formulovat, aniž bychom tím v zájemci vyvolali zdání úzkoprsosti a sektářství. Tato formulace má za cíl uchopit univer­zální Kristovo úsilí bez jakýchkoli oklik přímo v srdci. Duchovní škola se od Ježí­šova zjevení zcela logicky nazývá podle kříže našeho Pána a povzbuzuje žáka, aby v srdci tohoto kříže připevnil rudou růži dosa­žení.

Žák nepotřebuje tedy trvat na dějinném zjevení a ptát se, jak to asi bylo. Nemá zapotřebí studovat s lupou v ruce staré texty a může se s dokonalým klidem distancovat od věčných teologických a filosofických sporů. Duchovní rozkol v tomto světě ať studují jiní a vzrušují se nad otázkou, kdo má pravdu a kdo ne. Student mystérií nemusí strávit dogmatická pojednání ani získávat na univerzitách teologické hodnosti, aby měl právo mluvit.003-GoldAdler-07

Živá, hierarchická Kristova bytost s mnoha tisíci údy, Neviditelná církev, která vyzařuje svou slávu a světlo do všech oblastí látky a Ducha, se zjevuje lidstvu tady a teď.

 

Dub 232015
 

„Nechej se proniknout myšlenkami, že pro tebe nic není nemož­né, považuj se za nesmrtelného a schopného porozumět všemu, veškerému umění, veškeré vědě, povaze všeho, co žije.“ (2. pojednání Hermovo, verš 80)“.

Hermetika je nábožensky ražená filosofie. Objasňuje vztah mezi Bohem, kosmem a člověkem a jejich vývoj. Důležitý­mi tématy jsou stvoření; vztah mezi Bohem, světem a člověkem; podstata pravdy; podstata dobra a zla; struktura člověka, jeho povolání a úkol. Z množství těchto témat v Corpus
Hermeticum jsme provedli výběr základních hermetických myšlenek: vztah mezi Bohem, kosmem a člově­kem, člověk jako smrtelný bůh a inspirace a probuzení skrze „mysl“.

Společné setkání nad otázkami inspirovanými dílem Herma Trismegista zakončené krátkým posezením v chrámu.

V úterý, 28. dubna 2015 od 18:00 hodin v centru školy Praha, Křesomyslova 8, Praha 4 – Nusle.

Caduceus THIS