Úno 252017
 

Alchymická svatba CRC – doslov II.díl – Jan van Rijckenborgh. 

Jistě s námi budete zajedno v tom, že skutečný stav světa a lidstva poskytuje pramálo povzbudivý obraz. Je snadné propadnout zoufalství. Na tomto světě existuje opravdu málo ryzích, nenarušených lidí. A těmto nemnohým nedopřeje dav sluchu ani víry. A dav jim opravdu neuvěří, protože psychický stav stále více ztrácí na kvalitě, čímž jen sílí skupina antilidí. Takhle tedy lidstvo dorazilo na konec své cesty, do nadiru materiality. Jak už jsme se zmínili, umění, věda a náboženství v podobách, v jakých jsme je dosud znali, jsou dnes již zcela bezcenné jako pomoc a jako zdroje, které by poskytovaly východisko. Jaké výhledy do budoucna vůbec lidstvo ještě má?

Bezmocné, bez naděje stojí na samé hranici, voláno k sebeuskutečnění, k úkolu, na nějž se žádným způsobem nepřipravilo. A proto se ptáme ještě jednou: jakou perspektivu má člověk? Kde je ten nejvyšší prostředek, s jehož pomocí můžeme prorazit vnějšími i vnitřními hraničními zábranami?

 

Mladé gnostické bratrstvo odpovídá: teď, v tomto stavu bezmocnosti lidstva, nadešla příležitost pro sedminásobné světové bratrstvo Kristovo, aby se chopilo mohutné, celosvětové iniciativy. Iniciativy tak důrazné, tak pronikavé a vše zdolávající, že změní osud světa vůbec.

Projděme si ještě jednou nejdůležitější fakta. Nejdříve se od lidstva zcela stáhly lunární síly, jak jsme o tom hovořili. Tyto síly – lunární andělé – náleží k životní vlně, která je sice v jistém ohledu dále než my v plánu vývoje, ale nepatří k vlně lidského života. Úkolem těchto sil bylo pomáhat lidstvu na jeho cestě do nadiru látkovosti, stát při něm, dokud nedosáhne hranice absolutního ponoření. To je teď faktum.

Proto se musí sedminásobné celosvětové bratrstvo, které slouží Kristově hierarchii, jménem Krista a z Kristova příkazu ujmout iniciativy a stát se vůdcem lidstva. Že doba přechodu vypadá zpočátku jako mohutný rozvrat, jako velká hrozba katastrofy, to už jsme vám vysvětlili. Je jasné, že člověk, který se má vydat na cestu sebeuskutečnění, a to ve smyslu skutečného vykročení z látky, ve smyslu návratu do původní vlasti – že takový člověk toho musí být také schopen. Existují-li zábrany a překážky, musí se odstranit.

Že zábrany a překážky existují, a to nesčetné, víme až příliš dobře! Že jsou nespočetné potíže, to zakoušíme! I to víme, že v současném chaosu, v naší době přechodu nastává u nesčetných lidí psychický rozklad a rozvrat, když se ohlašuje to, co nezbytně musí přijít. A víme, že se silami a možnostmi, které lidstvo dosud užívalo a stále ještě užívá, se ničeho nedosáhne. Nezbývá jediná naděje na záchranu, ani jediná vyhlídka na vyléčení ze všeho utrpení, od nějž lidstvu hrozí záhuba. To teď lidstvo musí zjistit trpkou zkušeností a z očividných důkazů. Slova „kdo nechce slyšet, musí vyciťovat,“ se netýkají jen výchovy dítěte nebo jednotlivce. Je to též zákon vývojové cesty lidstva.

Proto vám všechno to utrpení na hranici, kde teď stojíme a kde dnes žijeme, chce dát na srozuměnou, že jak celý světový řád, tak celé uspořádání lidstva, které si lidé vytvořili, jsou nevhodné a jsou následkem nesprávné vývojové cesty. Jsou ve sváru s kosmickým řádem, který se v tom všem opomíjí. Společensky, hospodářsky, vědecky, nábožensky, tedy ve všech sférách vývoje a udržování naší společnosti, lidstvo řádně zabředlo. Psychická bída současnosti s tímto břednutím drží krok, což je koneckonců samozřejmé. Takovou bezprostřední zkušenost, kdy kolektiv prohlašuje vlastní soud nad tím, co vytvořil, lidstvo, pokud víme, ještě nikdy nezažilo.

O čem vás chce tato zkušenost poučit, to musíte naprosto vědomě poznat, musíte procítit a hluboce prožít bolest, kterou to způsobuje. Když si protrpíte tohle nezbytné osudové trápení, když se budete zabývat jeho důkladným vnitřním zpracováním a ve vašem vědomí se začne vyjasňovat „jak“ a „proč“, zjistíte, že komunistické, socialistické, demokratické, fašistické, přírodně náboženské a atheistické životní formy nemají sebemenší smysl. Dále zjistíte, že nic vás nedovede ani o kousíček dál, pokud je to založeno na prolhaných praktikách a nesčetných vychytralostech, jež se staly čímsi obecně přijímaným ve styku lidí i národů. Sedminásobné celosvětové bratrstvo se chopí velké iniciativy, aby obnovilo běh světa, který se zadřel, a vysvobodilo zajaté lidstvo, skrz naskrz nemocné.

Jak? Jakou iniciativou? Jistě ne žádným mezinárodním provoláním nebo akcí. Právě tak nepůjde o velkolepou tiskovou kampaň ani jiné podobné způsoby publikace. A zcela jistě nepůjde o to, že by se na různých místech otvíraly určité chrámy; ačkoli mnohé chrámy samozřejmě mají nadále svou hodnotu.

Nikoli, Bratrstvo se chopí iniciativy, kterou bude vnímat celé lidstvo současně, včetně těch nejprimitivnějších lidí, ba dokonce včetně těch největších zločinců a zatvrzelců. Bude to tedy iniciativa, kterou nikdo nebude moci nevidět, dělat, že nevidí, nebo popírat. Bude to zjevení, jež potrvá nejméně čtyřiadvacet hodin, a to v jedné z nejjemnějších látkových oblastí, totiž ve vzdušné sféře. Každé oko je tudíž uvidí, každé ucho je uslyší, a vůbec všechny smyslové orgány, které člověk má, na ně budou reagovat. Bude to tedy zjevení, manifestace, sedminásobného světového bratrstva pro všechny lidi a všechny rasy. Všechna bratrstva, která se podílejí na Universálním řetězci, se budou podílet i na tomto zjevení. Manifestace bude spojena s obrovským výlevem síly elektromagnetických záření, jež zasáhne celý lidský systém a v každém člověku rozpoutá hlubinnou reakci – reakci, v níž se bude po nějakou dobu ve svatyni hlavy každého člověka ustavovat určitý řád, který se podobá stavu duchovní duše.

Co bude následovat: lidé budou mít v té době bezprostřední poznání a získají aktivní třetí oko. Lidstvo bude tudíž dočasně vizionářské a takříkajíc prozře Božím plánem pro svět a lidstvo. Pozná svůj skutečný úkol a svou životní úlohu. Ale pozná také, co se bude dít, pokud se bude zdráhat splnit svůj úkol.

Teď už pro vás nebude těžké představit si reakci naprosté většiny lidstva na tuto manifestaci Universálního bratrstva. V síle záření toho dočasného osvícení veškeré lidské podstaty musí v lidstvu dozrát určitá velmi radikální rozhodnutí. Bude-li to nutné, nastane tato manifestace vcelku třikrát, aby se dosáhlo jistoty, že i ti největší primitivové mohou pochopit, co mají dělat a co dělat nemají.

Dveře k novému životu se tedy otevřou dokořán. Tímto způsobem se nejen obnoví psyché člověka jako jedince, nakolik je to ještě možné. Ta zkušenost a mocné účinky světelné síly způsobí též mohutnou očistu v podstatě všech lidí a ve všech sférách života.

Z toho vznikne tak vznešený a působivý společenský styk, že s tím opravdu nelze srovnat nic z naší aktuální existence. Cesta celého lidstva bude svedena do sedmi nových vývojových drah, jež zahrnují všechny rasy. A nezůstane žádná oblast, která by z této veliké proměny byla vyloučena.

Pak se bude moci do člověka vhroužit duchovní duše, takže den za dnem budou sílit rozlišovací schopnosti lidí ve věci dobra a zla, jinými slovy ve věci toho, co se shoduje s Božím plánem a co ne. Zaniknou všechny spekulace v náboženských záležitostech. Zcela zmizí teologie jako věda, a snad ani není třeba připomínat, že se velice mnoho změní i v četných dalších oborech vědy.

Jen si to zkuste představit se vším, co s tím souvisí – dejme tomu ve sféře morálky, ve sféře přírodních věd, ve sféře velkoměstského života. Nastane obrovský světový převrat, jímž nezůstane nedotčeno ani jediné místo na Zemi.

 

Říkáme vám to všechno s jedním cílem: abyste se na to mohli s co nejmenším rozruchem připravovat. Proto se zmiňujeme o tom, že je to proces, do nějž musí celé lidstvo dorůst a s ním srůst; proces, který musí celé lidstvo vychovat. Celá dnešní společnost je skrz naskrz chorá. Ve všech aspektech je napadena rakovinou lži, klamu, podvodu a falešnosti. Ze všech hledisek ji rozežírá nebezpečná choroba nekonečně mnoha spekulací. Jaké nevýslovné požehnání přijde, až bude celé lidstvo uvedeno do procesů psychického uzdravování! Už dlouho na hranicích, jež jsou nám dány, bojujeme, abychom směli projít. Nuže, průchod bude povolen. Celé lidstvo bude přivedeno do úplně jiného životního stavu. Následky si můžeme představit. Jakou obrovskou práci nového formování bude muset vykonat každý národ v každé zemi! Každého totiž bude čekat harmonické a procesuální naplnění velkého Božího plánu se světem a lidstvem, a to skrze sebeuskutečnění.

Moderní duchovní škola v nadcházející době prokáže, jaké místo zaujímá jako služebnice Bratrstva. Bratrstvo Kříže s Růží ve svém vznešeném domě Sancti Spiritus, ve svém sedminásobném živém těle bude na stráži a nepřipustí nic, co není v souladu s velkým plánem.

 

To je tedy způsob, jakým se lidstvo vydá zcela novou kulturní cestou, směrem vedoucím skutečně vzhůru. Vyjdou najevo všechny psychické bludy, které Druhého dne líčí Chemická svatba, jako je přelud vlastní velikosti nebo sebepřeceňování. Tak se pokud možno každý bude moci vzpamatovat a přijít k rozumu. Leckdo přitom spadne ze svého piedestalu. Ale mnohý zas teprve tehdy pozná, jakou milostí byl na své životní cestě obdařen.

Tak se bude rozvíjet pravda a skutečnost. Budou odpadat roušky zdání. Budou se rozvíjet procesy, které jsou spjaty s harmonickými strukturálními proměnami v bytosti člověka. Až budou všichni lidé přivedeni na nové psychické dráhy a v psyché člověka se začne rozednívat, pak i rasové tělo se začne pozvolna zjemňovat, a měnit se bude také působení gravitace. To bude mít nesmírné důsledky.

 

Moderní duchovní škola provedla určité změny ve své vnitřní struktuře, aby se mohla se svými žáky připravovat na tuto zcela novou budoucnost. Jako škola Zlatého Kříže s Růží budeme samozřejmě v naprosté odevzdanosti spolupracovat s velkým světovým Bratrstvem. Od nás se může očekávat, že v nadcházejících událostech budeme stát lidstvu po boku ve skutečně služebné lásce.

Proto, bratří a sestry, kteří díky své podstatě můžete pochopit tuto výzvu: buďte připraveni, jste-li již dnes toho schopni. Dokonale se zasvěťte velkému dílu lidstva, k němuž je zapotřebí mnoha služebníků a služebnic.

Úno 012017
 

Fama Fraternitatis – Zvěst – či volání Bratrstva

Spis Fama Fraternitatis Rosekruciánů byl určen jako provolání k vládcům a učencům Evropy, byl poprvé vydán v Kasselu roku 1614 a rozšířil se do celé Evropy. V Praze byl znám skupině zasvěcenců, která tehdy komunikovala se svými německými „kolegy“ ještě před jeho vydáním. Autorem je dnes zapomenutý a znovu objevený Tobias Hess a Tübingenský kruh. Za spisem jsou skryty všechny tehdejší kapacity původní vědy, původního královského umění stavby a religio – původního náboženství. Jan Amos Komenský z této knihy vycházel při psaní své didaktiky, všeobecné nápravy věcí lidských, její části pansofie, Cesty světla i v tom Jediném nezbytném. Hlavním posláním zvěstování je reformace a umožnění všem dozvědět se pravdu o Bohu, vesmíru a světě. A to jak říkal i Komenský, již od útlého věku.

ukázka: Z knihy Zvěst Bratrstva R.C. komentář – esoterická analýza od Jana van Rijckenborgha —vodnářská revoluce bude mimořádně průrazná. Nezasáhne jen lidské záležitosti a poměry, ale také božské či nebeské záležitosti a poměry, které jsou s nimi nerozlučně spjaty. Vodnářská revoluce je kosmické puzení, universální dění, které objímá všechny oblasti matérie a ducha. Je to manifestace sil, které jsou vysoce povzneseny nad primitivní instinkty davů.

Vodnářská revoluce, to je božské prosazení nových poměrů ve všech dimenzích makrokosmu.
A s přirozenou nutností se k tomu musí připojit minutus mundus, malý svět – zde ve smyslu lidského společenství. 

A my považujeme za svou povinnost varovat vás před touto změnou, varovat vás před dalším ulpíváním na hodnotách a poměrech, které se tomuto kosmickému působení protiví.

Srp 302016
 
Jan van
Rijckenborgh
přebal knihyZvěst Bratrstva Kříže s Růží – Esoterická analýza spisu Fama Fraternitatis R. C.
Spis Fama Fraternitatis Rosekruciánů byl určen jako provolání k vládcům a učencům Evropy, byl poprvé vydán v Kasselu roku 1614 a rozšířil se do celé Evropy. V Praze byl znám skupině zasvěcenců, která tehdy komunikovala se svými německými „kolegy“ ještě před jeho vydáním.
Autorem je dnes zapomenutý a znovu objevený Tobias Hess a Tübingenský kruh. Za spisem jsou skryty všechny tehdejší kapacity původní vědy, původního královského umění stavby a religio – původního náboženství.
Jan Amos Komenský z této knihy vycházel při psaní své didaktiky, všeobecné nápravy věcí lidských, její části pansofie, Cesty světla i v tom Jednom nezbytném.
Hlavním posláním zvěstování je reformace a umožnění všem dozvědět se pravdu o Bohu, vesmíru a světě. A to jak říkal i Komenský, již od útlého věku.
Přinášíme nový český překlad jednoho z nejstarších německých originálů této knihy, spolu s ezoterickým vysvětlením Jana van Rickenborgha, filosofa a spoluzakladatele duchovní školy Lectorium Rosicrucianum – soudobého Kříže s Růží. I on popisuje na základě bratrstva R. C. nutnost reformace nyní a v Evropě. Přináší moderní „vodnářskou“ řeč pro vysvětlení, co zvěstovali bratři R. C. a co je skryto v hlubinách křesťanských mystérií a evangelií.
Informace Nakladatel: Lectorium Rosicrucianum
ISBN: 978-80-904590-6-9, EAN: 9788090459069
Originál: De roep der Broedershap van het Rozenkruis
Překlad: Petr Babka
Formát: 350 stran, 22,8 x 14 cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2016
Cena: 220,- Kč

objednat

Dub 252016
 
Jan van
Rijckenborgh
přebal knihyDei Gloria Intacta – Křesťanské mystérium zasvěcení Svatého Kříže s Růží pro novou éru
Křesťanské mystérium zasvěcení „Dei Gloria Intacta“ (Boží sláva je nedotknutelná) je ezoterický výklad sedmi dopisů z Knihy Zjevení. Sedm společenství, na něž se Jan obrací, je částí Asie, částí lidstva, která je zralá pro obnovení na základě Ducha působícího v člověku.
Autor objasňuje, že obnovující proces přeměny v člověku je cesta zasvěcení kosmického rozměru, vedená Kristovou silou. Trojnásobný proces znovuzrození z Ducha, duše a těla se uskutečňuje ve třech fázích, naznačených jako tři „Sedmikruhy“, které souvisí se sedmi planetárními sférami. Obsah této knihy je stále nový. Osvobozující poselství se před vnitřním zrakem odhaluje ve stále větší hloubce, v téže míře, v jaké se rozšiřuje vědomí.
Jan van Rijckenborgh, hermetický gnostik a moderní rosikrucián, vydal na 40 titulů. Ve všech těchto knihách a také v tisících jeho proslovů stojí ve středu pozornosti gnostická cesta jako učení spásy: stezka vedoucí zpátky k pravému božskému Já, které je v člověku skryté jako Boží jiskra.
Informace Nakladatel: Lectorium Rosicrucianum
ISBN: 978-80-904590-4-5, EAN: 9788090459045
Formát: 220 stran, 21 x 13,5 cm, česky, brožovaná vazba
Rok vydání: 2015
Cena: 200,- Kč

objednat

Bře 222016
 
Jan van
Rijckenborgh, Catharose de Petri
přebal knihyČínská Gnose – Komentáře k Tao-te-ťingu
Gnose je univerzální, čas ani prostor ji nemůže omezovat. Je obsažena v moudrosti všech staletí, všech národů a ras.
Tak přibližně před dvěma tisíci lety napsal čínský filosof Lao-c’ své nepomíjivé dílo Tao-te-ťing. Toto dílo je tak celistvé, tak důkladné, že ve svých jednaosmdesáti verších obsahuje všechno, co člověk, který hledá pravdu, potřebuje nalézt.
Autoři Čínské Gnose říkají ve svých komentářích mimo jiné: „Každý žák na stezce musí Tao-te-ťing číst, opakovaně číst, studovat a takřka slovo za slovem slabikovat. Proč? Protože ten Druhý, pro něhož je Tao určeno, je ve vás uvězněný, a vy jej můžete osvobodit tím, že jej sebepředáním ve Wu-wei probudíte. To je také pravý význam výroku apoštola Pavla: „Ne já, ale Kristus ve mně.“
Kdo bude tuto knihu takto číst, objeví, že „záření a účinky Tao jsou nevyčerpatelné.“
Informace Nakladatel: Lectorium Rosicrucianum
ISBN: 978-80-904590-3-8, EAN: 9788090459038
Originál: Die Chinesische Gnosis
Formát: 459 stran, 21,6 x 14,3 cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2014
Cena: 250,- Kč

objednat

Dub 292010
 
Jan van Rijckenborgh přrbal knihyMystérium života a smrti
Kdybychom si udělali čas a u dnešních lidí zkoumali, jak je tomu s jejich porozuměním takzvanému mystériu života a smrti, bezpochyby bychom zjistili, že u nich existují protikladné pojmy, nejasné představy, či vůbec žádné znalosti. Příčinu těchto nedostatků musíme hledat v tom, že lidstvo bylo odnepaměti zaplavováno proudem navzájem velice odlišných učení, jejichž stopy poznamenaly celou naši bytost. Cesta k nahlédnutí, k tomuto prvnímu stupni na stezce pětidílné Univerzální gnose, není pouze cestou studia, intelektuálního zvládnutí. K nahlédnutí, jehož je nám třeba, se musíme dopracovat po období plném námahy, po odstranění nespočetných překážek, jež zaplňují naši vlastní bytost jako hustý prales. Znamená to za prvé znovu pochopit původní čisté základní záření a za druhé vzejít v takovém stavu vědomí, který se dalece pozvedá nad každý stav vědomí já. Tento stav nazýváme duševním vědomím. Ten, kdo udělá první kroky k uvědomění svého pravého já, splní svůj pravý životní úkol. Zasvěcuje se velkému božskému plánu, který je v něm uložen a čeká na své uskutečnění. V této práci se člověku postupně odkrývá tajemství života a smrti a zažívá to, o čem podávala zprávu Svatá písma všech dob. Pak překoná smrt.
Informace Nakladatel: Lectorium Rosicrucianum
ISBN: 978-80-904590-0-7
Formát: 72 stran, 22 x 14 cm, česky, brožovaná vazba
Rok vydání: 2010
Cena: 100,- Kč

objednat

 

 Přiřazené tagy:
Led 192010
 
Jan van
Rijckenborgh
přrbal knihyElementární filosofie moderního Růžového Kříže
Pro čtenáře, který se zamýšlí nad mystériem světa, člověka a života a snaží se v sobě probudit vyšší vědomí, je v této knize popsána možnost znovuzrození duše a opětného přijetí člověka do původní říše světla. V těle člověka se nacházejí systémy (mozkomíšní systém, čakry, endokrinní systém) a orgány (srdce, brzlík, štítná žláza, hypofýza, epifýza apod.), schopné přijmout Gnosi, totiž vyšší poznání skutečného cíle člověka, a umožnit v sobě růst nejvyššího vědomí, které zpřístupňuje říši opravdu živého člověka. V srdci člověka se skrývá neurčitá, avšak stále přítomná vzpomínka na jeho pravý stav coby mikrokosmu, k němuž se vztahují všechny zákony Universa. V tajemné sféře vědomí, jež nás obklopuje, latentně vibrují tři mocné sublimní síly pravého člověka: vůle, moudrost a působnost, které ho pohánějí ke konečnému uskutečnění. Proces zasvěcení, to znamená probuzení těchto možností, je v této knize vysvětlen na tématech jako např. esoterická struktura těla, úloha jemnohmotných těl, regenerace vědomí, reinkarnace apod. Autor objasňuje, jak totálně obnovené myšlení, chtění a jednání vede ke znovuzrození duše. Varuje před nebezpečím okultismu, spiritismu a před technikami otupujícími vědomí a ukazuje jasný obraz pravé cesty, která člověku otevírá původní domov, sféru skutečně živých lidí.
Informace Nakladatel: Rozekruis pers
ISBN: 90-6732-126-5, EAN: 9789067321266
Originál: Elementaire Wijsbegeerte van het moderne rozenkruis
Formát: 204 stran, 21 x 14 cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2001
Cena: 120,- Kč

objednat

 

 Přiřazené tagy: