Zář 142017
 

Z časopisu Pentagram 2017-3:

Působení světového Bratrstva

SLOVO PRO BLÍZKOU BUDOUCNOST

 

„Co se děje v tomto okamžiku? Stav světa a lidstva poskytuje obraz, který zdaleka není povznášející,“ prohlásil již před mnoha lety J. van Rijckenborgh. Pokračuje: „Člověk ztrácí odvahu, když to sleduje.“
Od té doby se přihodilo mnoho věcí, které byly rozhodně velmi neradostné. Skuteční nezkažení bezúhonní lidé jsou v tomto světě vzácní a většinová společnost jim nevěnuje žádnou pozornost nebo nedává žádnou důvěru, protože jejich psychický stav to nedovoluje. Lidstvo dosáhlo nejnižšího bodu své cesty materií. Umění, věda a náboženství, jak jsme je dosud poznali, ztratily jako odůvodněné zdroje pomoci nebo životních perspektiv svou hodnotu. Jaké perspektivy jsou pak skutečně poskytovány lidstvu? Stojíme bezmocně a beznadějně proti zdi a přesto jsme současně zváni k seberealizaci; k úkolu, pro který můžeme cítit, že jsme nebyli vůbec připraveni. Ale stále musí být zodpovězena otázka: jaké perspektivy člověku zůstávají? Jak může překonat překážky, které jej vnitřně a zvenčí omezují?

Continue reading »

Čvn 052017
 

Z časopisu Pentagram 2017-2:

SVĚT JAKO TANEČNÍ VEČÍREK?

Tango protikladů

Je jen těžko představitelné, že pole, skrze které jsou lidé spojeni, je mnohem větší než město, země, kontinent nebo Země. Pole, které se rozprostírá přes miliardy světelných let a zná jak viditelné, tak i neviditelné pláně. Je neustále udržováno v pohybu pozorovatelnými i nepostřehnutelnými silami. Toto pole, životní pole, je prozařované božským, aby se v něm mohli rozvíjet lidé jako my, kteří si toto spojení ještě stále úplně neuvědomují.

 

Tu a tam, jako v argentinském tanečním lokále, oživujeme toto šeré a teplé pole. Vířivé zvuky bandoneonu, houslí a klavíru roztáčí páry ve strhujícím tangu. Každý se nese na vlnách energie, která proudí těsným prostorem. Na balkóně nad taneční plochou hrají s plným nasazením hudebníci. Vášnivě, tlumeně, vroucně, divoce. Zkušeně vedou tanečníky sálem.
I my tu tančíme. Točíme se a kroužíme jeden okolo druhého, těsně spolu, odděleně, výrazně, rozjímavě. Ani na okamžik neztrácíme jeden druhého z očí, ani na okamžik se nepřestáváme jeden druhého držet, protože jsme jedno. Tančíme tango dobra a zla, lásky a nenávisti, dne a noci. Tančíme tango protikladů, smrtelně vážně, nebo lehce jako pírko. V jednom okamžiku je vše nádherné. V dalším okamžiku je vše nesnesitelné, ale ten pocit potlačíme. A zatímco jsme dokonale pohrouženi do tanga, náhle uvidíme stěnu tanečního sálu. Hudba se mění a ke svému zděšení zjišťujeme, že náš partner přebírá iniciativu. Bezmocně jsme zatlačeni zpět. Naše radost se zdá nedokonalá, ale ani náš smutek není absolutní a po několika nesmělých krocích dozadu dokážeme jediným šarmantním pohybem obrátit směr. A bandoneon jásá.

My tančíme dál, musíme se pohybovat. Jak jsme se sem dostali, nevíme. Noc postupuje a každé tango se tancovalo již mnohokrát. Každý vrchol a každý pád, každá naděje, každá radost, ale i všechny jejich protiklady byly již zažity ve všech možných nuancích. A pomalu se na nás snáší únava. Naše pohyby se stávají méně bouřlivými a náš tanec línějším. A když neochotně začínáme naše iksté tango, vynořuje se v nás otázka:

Continue reading »

Bře 062017
 

Z časopisu Pentagram 2017-1:

Zbožnost sedí člověku v krvi

Říká se, že vývoj lidstva řídily velké duchovní síly. V moderní esoterice se mluví o velkých bytostech s neznámou duchovní silou, které vedou národy ve všech jejich činech a skrze to se také samy vyvíjejí. To už se vědělo v dávnověku. Projevem tohoto vědění byla pozitivní víra: každý národ měl svého jediného boha a přizpůsobil se jeho (domnělým) požadavkům a přikázáním. Že tomu tak bylo také v Mexiku, o tom nám podává zprávu svatá kniha Popol Vuh, o níž se více dozvíte na jiném místě v tomto vydání.

 

Je politováníhodné, že my, moderní lidé jsme tak nasměrováni na to vnější, že se tím vzdáváme přímé inspirace těmito spirituálními silami. Co vnitřně zažíváme – pokud se to vůbec stane – je ponejvíce jen reakce na okolí. Z našeho vlastního nitra toho přichází málo, neboť všechny naše smyslové orgány jsou nařízeny na příjem z okolního prostředí. Kromě toho jsou naše schopnosti „darovat“, vyzařovat ještě velmi slabé a skryté. Proto v nás prozatím ještě nemůže proudit pramen dobra a opravdové pomoci.
Existuje ale jeden velmi zvláštní impuls, který vyvstává z nitra moderního člověka – nezávisle na jeho okolí. Je to jakoby „hlas“, který ho velmi sporadicky zasáhne z čisté atmosféry míru, a jeho vědomí se tak dotknou neznámé vjemy harmonie a svobody.


Schodiště s hadí hlavou na Quetzalcóatlově pyramidě

Continue reading »

Bře 062017
 

Z časopisu Pentagram 2016-4:

VZDĚLÁVAT… POSKYTOVAT PROSTOR, KDE JE TO MOŽNÉ, URČOVAT HRANICE, KDE JE TO NUTNÉ

Zkoumáním hranic poznáváme svobodu

V láskyplném objetí milujících rukou se dítě cítí nejjistěji. A přece jsou tu chvíle, kdy matka musí „dítě odložit“. Je to začátek jeho osamostatňování a objevování prostoru. Téměř jako ztracené pak dítě leží v pro něj nekonečně obrovské kolébce. O něco později, když nabere sil, objeví, jak se samo pohnout, až se jeho hlava dotkne boku kolébky. Něco jako náhrada stěny dělohy? Zdá se, že hledá to, co zná, pocit bezpečí být obklopen: „Cítím hranice, tedy jsem“.

 

DOMA   O něco později navždy končí období horizontální polohy ležení na bříšku nebo na zádech. Svět kolébky a ohrádky si samo zvětší na pokoj a později na vstupní halu, scho­diště… Je fascinující, jak dítě s plnou důvěrou radostně jde na svou objevi­telskou výpravu: nejdříve po čtyřech a později na obou nohách objevuje hranice a posouvá je. Hranice ovšem posouvají jak dítě, tak i rodiče. Zdá se, že dítě je poháněno přirozenou touhou objevovat a tím se učí a roste. Rodi­če také objevují, ale chtějí dítě hlídat a chránit: „Opatrně! Dávej pozor!“ Kde je potom důvěra? Proč se bojí, že by jejich dítě mohlo upadnout, spálit se nebo onemocnět? Dětští lékaři říka­jí: „Dovolte svému dítěti zkušenosti, dokonce i tehdy, když jsou bolestivé!“


Děti moře, Jozef Israëls, 1872 © Rijksmuseum, Amsterdam

Continue reading »

Jakob Böhme život a tvorba

 Jakob Böhme život a tvorba  Akce školy, Články, Newsletter  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jakob Böhme život a tvorba
Bře 032017
 

V polské Vratislavi – v dolním Slezsku – region, který je dlouhodobě spjat se Zeměmi koruny české – se uskutečnilo v místním centru Lectoria Rosicrucianum promítání dokumentárního filmu : Jakob Böhme, życie i twórczość    Scenariusz i reżyseria: Łukasz Chwałko. Tento mladý muž, který se rozhodl film natočit, měl jen jednu touhu – natočit film, studoval něco jiného, ale film byl v jeho srdci jako mocná touha. Je rodákem ze Zhořelce – Görlitz je z polské strany- našel díla Jakoba Böhma a ta už ho nepustila.

Ve společném rozhovoru nám sdělil, že chystá české titulky a dabing. Domlouváme se s ním na promítání a semináři nad tématem Jakob Böhme v Praze. Ve filmu vystupovali profesoři z univerzit v Polsku, Německu a Holandsku, kteří dobře znají dílo a interpretují je otevřeně a nezkresleně. Zajímavá je vazba na mnoho německých myslitelů a filosofů – např. J.W. Götthe.

Promítání filmu ve Zhořelci se účastnilo asi 200 mladých lidí. Toto promítání ve Wroclavi bylo již třetím společným pořadem autora a režiséra s naší školou.

Úno 252017
 

Alchymická svatba CRC – doslov II.díl – Jan van Rijckenborgh. 

Jistě s námi budete zajedno v tom, že skutečný stav světa a lidstva poskytuje pramálo povzbudivý obraz. Je snadné propadnout zoufalství. Na tomto světě existuje opravdu málo ryzích, nenarušených lidí. A těmto nemnohým nedopřeje dav sluchu ani víry. A dav jim opravdu neuvěří, protože psychický stav stále více ztrácí na kvalitě, čímž jen sílí skupina antilidí. Takhle tedy lidstvo dorazilo na konec své cesty, do nadiru materiality. Jak už jsme se zmínili, umění, věda a náboženství v podobách, v jakých jsme je dosud znali, jsou dnes již zcela bezcenné jako pomoc a jako zdroje, které by poskytovaly východisko. Jaké výhledy do budoucna vůbec lidstvo ještě má?

Bezmocné, bez naděje stojí na samé hranici, voláno k sebeuskutečnění, k úkolu, na nějž se žádným způsobem nepřipravilo. A proto se ptáme ještě jednou: jakou perspektivu má člověk? Kde je ten nejvyšší prostředek, s jehož pomocí můžeme prorazit vnějšími i vnitřními hraničními zábranami?

 

Mladé gnostické bratrstvo odpovídá: teď, v tomto stavu bezmocnosti lidstva, nadešla příležitost pro sedminásobné světové bratrstvo Kristovo, aby se chopilo mohutné, celosvětové iniciativy. Iniciativy tak důrazné, tak pronikavé a vše zdolávající, že změní osud světa vůbec.

Projděme si ještě jednou nejdůležitější fakta. Nejdříve se od lidstva zcela stáhly lunární síly, jak jsme o tom hovořili. Tyto síly – lunární andělé – náleží k životní vlně, která je sice v jistém ohledu dále než my v plánu vývoje, ale nepatří k vlně lidského života. Úkolem těchto sil bylo pomáhat lidstvu na jeho cestě do nadiru látkovosti, stát při něm, dokud nedosáhne hranice absolutního ponoření. To je teď faktum.

Proto se musí sedminásobné celosvětové bratrstvo, které slouží Kristově hierarchii, jménem Krista a z Kristova příkazu ujmout iniciativy a stát se vůdcem lidstva. Že doba přechodu vypadá zpočátku jako mohutný rozvrat, jako velká hrozba katastrofy, to už jsme vám vysvětlili. Je jasné, že člověk, který se má vydat na cestu sebeuskutečnění, a to ve smyslu skutečného vykročení z látky, ve smyslu návratu do původní vlasti – že takový člověk toho musí být také schopen. Existují-li zábrany a překážky, musí se odstranit.

Že zábrany a překážky existují, a to nesčetné, víme až příliš dobře! Že jsou nespočetné potíže, to zakoušíme! I to víme, že v současném chaosu, v naší době přechodu nastává u nesčetných lidí psychický rozklad a rozvrat, když se ohlašuje to, co nezbytně musí přijít. A víme, že se silami a možnostmi, které lidstvo dosud užívalo a stále ještě užívá, se ničeho nedosáhne. Nezbývá jediná naděje na záchranu, ani jediná vyhlídka na vyléčení ze všeho utrpení, od nějž lidstvu hrozí záhuba. To teď lidstvo musí zjistit trpkou zkušeností a z očividných důkazů. Slova „kdo nechce slyšet, musí vyciťovat,“ se netýkají jen výchovy dítěte nebo jednotlivce. Je to též zákon vývojové cesty lidstva.

Proto vám všechno to utrpení na hranici, kde teď stojíme a kde dnes žijeme, chce dát na srozuměnou, že jak celý světový řád, tak celé uspořádání lidstva, které si lidé vytvořili, jsou nevhodné a jsou následkem nesprávné vývojové cesty. Jsou ve sváru s kosmickým řádem, který se v tom všem opomíjí. Společensky, hospodářsky, vědecky, nábožensky, tedy ve všech sférách vývoje a udržování naší společnosti, lidstvo řádně zabředlo. Psychická bída současnosti s tímto břednutím drží krok, což je koneckonců samozřejmé. Takovou bezprostřední zkušenost, kdy kolektiv prohlašuje vlastní soud nad tím, co vytvořil, lidstvo, pokud víme, ještě nikdy nezažilo.

O čem vás chce tato zkušenost poučit, to musíte naprosto vědomě poznat, musíte procítit a hluboce prožít bolest, kterou to způsobuje. Když si protrpíte tohle nezbytné osudové trápení, když se budete zabývat jeho důkladným vnitřním zpracováním a ve vašem vědomí se začne vyjasňovat „jak“ a „proč“, zjistíte, že komunistické, socialistické, demokratické, fašistické, přírodně náboženské a atheistické životní formy nemají sebemenší smysl. Dále zjistíte, že nic vás nedovede ani o kousíček dál, pokud je to založeno na prolhaných praktikách a nesčetných vychytralostech, jež se staly čímsi obecně přijímaným ve styku lidí i národů. Sedminásobné celosvětové bratrstvo se chopí velké iniciativy, aby obnovilo běh světa, který se zadřel, a vysvobodilo zajaté lidstvo, skrz naskrz nemocné.

Jak? Jakou iniciativou? Jistě ne žádným mezinárodním provoláním nebo akcí. Právě tak nepůjde o velkolepou tiskovou kampaň ani jiné podobné způsoby publikace. A zcela jistě nepůjde o to, že by se na různých místech otvíraly určité chrámy; ačkoli mnohé chrámy samozřejmě mají nadále svou hodnotu.

Nikoli, Bratrstvo se chopí iniciativy, kterou bude vnímat celé lidstvo současně, včetně těch nejprimitivnějších lidí, ba dokonce včetně těch největších zločinců a zatvrzelců. Bude to tedy iniciativa, kterou nikdo nebude moci nevidět, dělat, že nevidí, nebo popírat. Bude to zjevení, jež potrvá nejméně čtyřiadvacet hodin, a to v jedné z nejjemnějších látkových oblastí, totiž ve vzdušné sféře. Každé oko je tudíž uvidí, každé ucho je uslyší, a vůbec všechny smyslové orgány, které člověk má, na ně budou reagovat. Bude to tedy zjevení, manifestace, sedminásobného světového bratrstva pro všechny lidi a všechny rasy. Všechna bratrstva, která se podílejí na Universálním řetězci, se budou podílet i na tomto zjevení. Manifestace bude spojena s obrovským výlevem síly elektromagnetických záření, jež zasáhne celý lidský systém a v každém člověku rozpoutá hlubinnou reakci – reakci, v níž se bude po nějakou dobu ve svatyni hlavy každého člověka ustavovat určitý řád, který se podobá stavu duchovní duše.

Co bude následovat: lidé budou mít v té době bezprostřední poznání a získají aktivní třetí oko. Lidstvo bude tudíž dočasně vizionářské a takříkajíc prozře Božím plánem pro svět a lidstvo. Pozná svůj skutečný úkol a svou životní úlohu. Ale pozná také, co se bude dít, pokud se bude zdráhat splnit svůj úkol.

Teď už pro vás nebude těžké představit si reakci naprosté většiny lidstva na tuto manifestaci Universálního bratrstva. V síle záření toho dočasného osvícení veškeré lidské podstaty musí v lidstvu dozrát určitá velmi radikální rozhodnutí. Bude-li to nutné, nastane tato manifestace vcelku třikrát, aby se dosáhlo jistoty, že i ti největší primitivové mohou pochopit, co mají dělat a co dělat nemají.

Dveře k novému životu se tedy otevřou dokořán. Tímto způsobem se nejen obnoví psyché člověka jako jedince, nakolik je to ještě možné. Ta zkušenost a mocné účinky světelné síly způsobí též mohutnou očistu v podstatě všech lidí a ve všech sférách života.

Z toho vznikne tak vznešený a působivý společenský styk, že s tím opravdu nelze srovnat nic z naší aktuální existence. Cesta celého lidstva bude svedena do sedmi nových vývojových drah, jež zahrnují všechny rasy. A nezůstane žádná oblast, která by z této veliké proměny byla vyloučena.

Pak se bude moci do člověka vhroužit duchovní duše, takže den za dnem budou sílit rozlišovací schopnosti lidí ve věci dobra a zla, jinými slovy ve věci toho, co se shoduje s Božím plánem a co ne. Zaniknou všechny spekulace v náboženských záležitostech. Zcela zmizí teologie jako věda, a snad ani není třeba připomínat, že se velice mnoho změní i v četných dalších oborech vědy.

Jen si to zkuste představit se vším, co s tím souvisí – dejme tomu ve sféře morálky, ve sféře přírodních věd, ve sféře velkoměstského života. Nastane obrovský světový převrat, jímž nezůstane nedotčeno ani jediné místo na Zemi.

 

Říkáme vám to všechno s jedním cílem: abyste se na to mohli s co nejmenším rozruchem připravovat. Proto se zmiňujeme o tom, že je to proces, do nějž musí celé lidstvo dorůst a s ním srůst; proces, který musí celé lidstvo vychovat. Celá dnešní společnost je skrz naskrz chorá. Ve všech aspektech je napadena rakovinou lži, klamu, podvodu a falešnosti. Ze všech hledisek ji rozežírá nebezpečná choroba nekonečně mnoha spekulací. Jaké nevýslovné požehnání přijde, až bude celé lidstvo uvedeno do procesů psychického uzdravování! Už dlouho na hranicích, jež jsou nám dány, bojujeme, abychom směli projít. Nuže, průchod bude povolen. Celé lidstvo bude přivedeno do úplně jiného životního stavu. Následky si můžeme představit. Jakou obrovskou práci nového formování bude muset vykonat každý národ v každé zemi! Každého totiž bude čekat harmonické a procesuální naplnění velkého Božího plánu se světem a lidstvem, a to skrze sebeuskutečnění.

Moderní duchovní škola v nadcházející době prokáže, jaké místo zaujímá jako služebnice Bratrstva. Bratrstvo Kříže s Růží ve svém vznešeném domě Sancti Spiritus, ve svém sedminásobném živém těle bude na stráži a nepřipustí nic, co není v souladu s velkým plánem.

 

To je tedy způsob, jakým se lidstvo vydá zcela novou kulturní cestou, směrem vedoucím skutečně vzhůru. Vyjdou najevo všechny psychické bludy, které Druhého dne líčí Chemická svatba, jako je přelud vlastní velikosti nebo sebepřeceňování. Tak se pokud možno každý bude moci vzpamatovat a přijít k rozumu. Leckdo přitom spadne ze svého piedestalu. Ale mnohý zas teprve tehdy pozná, jakou milostí byl na své životní cestě obdařen.

Tak se bude rozvíjet pravda a skutečnost. Budou odpadat roušky zdání. Budou se rozvíjet procesy, které jsou spjaty s harmonickými strukturálními proměnami v bytosti člověka. Až budou všichni lidé přivedeni na nové psychické dráhy a v psyché člověka se začne rozednívat, pak i rasové tělo se začne pozvolna zjemňovat, a měnit se bude také působení gravitace. To bude mít nesmírné důsledky.

 

Moderní duchovní škola provedla určité změny ve své vnitřní struktuře, aby se mohla se svými žáky připravovat na tuto zcela novou budoucnost. Jako škola Zlatého Kříže s Růží budeme samozřejmě v naprosté odevzdanosti spolupracovat s velkým světovým Bratrstvem. Od nás se může očekávat, že v nadcházejících událostech budeme stát lidstvu po boku ve skutečně služebné lásce.

Proto, bratří a sestry, kteří díky své podstatě můžete pochopit tuto výzvu: buďte připraveni, jste-li již dnes toho schopni. Dokonale se zasvěťte velkému dílu lidstva, k němuž je zapotřebí mnoha služebníků a služebnic.

Úno 012017
 

Fama Fraternitatis – Zvěst – či volání Bratrstva

Spis Fama Fraternitatis Rosekruciánů byl určen jako provolání k vládcům a učencům Evropy, byl poprvé vydán v Kasselu roku 1614 a rozšířil se do celé Evropy. V Praze byl znám skupině zasvěcenců, která tehdy komunikovala se svými německými „kolegy“ ještě před jeho vydáním. Autorem je dnes zapomenutý a znovu objevený Tobias Hess a Tübingenský kruh. Za spisem jsou skryty všechny tehdejší kapacity původní vědy, původního královského umění stavby a religio – původního náboženství. Jan Amos Komenský z této knihy vycházel při psaní své didaktiky, všeobecné nápravy věcí lidských, její části pansofie, Cesty světla i v tom Jediném nezbytném. Hlavním posláním zvěstování je reformace a umožnění všem dozvědět se pravdu o Bohu, vesmíru a světě. A to jak říkal i Komenský, již od útlého věku.

ukázka: Z knihy Zvěst Bratrstva R.C. komentář – esoterická analýza od Jana van Rijckenborgha —vodnářská revoluce bude mimořádně průrazná. Nezasáhne jen lidské záležitosti a poměry, ale také božské či nebeské záležitosti a poměry, které jsou s nimi nerozlučně spjaty. Vodnářská revoluce je kosmické puzení, universální dění, které objímá všechny oblasti matérie a ducha. Je to manifestace sil, které jsou vysoce povzneseny nad primitivní instinkty davů.

Vodnářská revoluce, to je božské prosazení nových poměrů ve všech dimenzích makrokosmu.
A s přirozenou nutností se k tomu musí připojit minutus mundus, malý svět – zde ve smyslu lidského společenství. 

A my považujeme za svou povinnost varovat vás před touto změnou, varovat vás před dalším ulpíváním na hodnotách a poměrech, které se tomuto kosmickému působení protiví.