Zář 142017
 

Z časopisu Pentagram 2017-3:

Působení světového Bratrstva

SLOVO PRO BLÍZKOU BUDOUCNOST

 

„Co se děje v tomto okamžiku? Stav světa a lidstva poskytuje obraz, který zdaleka není povznášející,“ prohlásil již před mnoha lety J. van Rijckenborgh. Pokračuje: „Člověk ztrácí odvahu, když to sleduje.“
Od té doby se přihodilo mnoho věcí, které byly rozhodně velmi neradostné. Skuteční nezkažení bezúhonní lidé jsou v tomto světě vzácní a většinová společnost jim nevěnuje žádnou pozornost nebo nedává žádnou důvěru, protože jejich psychický stav to nedovoluje. Lidstvo dosáhlo nejnižšího bodu své cesty materií. Umění, věda a náboženství, jak jsme je dosud poznali, ztratily jako odůvodněné zdroje pomoci nebo životních perspektiv svou hodnotu. Jaké perspektivy jsou pak skutečně poskytovány lidstvu? Stojíme bezmocně a beznadějně proti zdi a přesto jsme současně zváni k seberealizaci; k úkolu, pro který můžeme cítit, že jsme nebyli vůbec připraveni. Ale stále musí být zodpovězena otázka: jaké perspektivy člověku zůstávají? Jak může překonat překážky, které jej vnitřně a zvenčí omezují?

Přesně v této situaci všeobecné bezradnosti se objevuje díky práci Sedminásobného světového Bratrstva nová možnost.
Uvažujme ještě jednou o důležitých skutečnostech z esotericko-gnostického úhlu pohledu. Abychom začali, musíme si zapamatovat, jak vysvětlil J. van Rijckenborgh, že měsíční síly zcela ustoupily. Tyto síly, Měsíční andělé, náleží k předchozí životní vlně, která pokračuje na stezce vývoje, ale která nenáleží k lidské životní vlně. Doprovázejí lidstvo až do jeho temných časů, do nadiru materie, ve kterém se v současnosti nacházíme. Proto se Sedminásobné světové Bratrstvo, jehož pokračováním je Duchovní škola Zlatého Kříže s Růží, chopilo pro nadcházející budoucnost nových iniciativ, protože přechod skutečně započal.
Tato perioda je charakterizována velkým zmatkem, velkým počtem katastrof a kataklyzmat. Škola to během posledních let objasňovala, takže můžeme porozumět tomu, co přichází. Shrnuto: jsme stále na špatné vývojové spirále. Staráme se velmi málo o kosmický řád, který volá po souvislosti, spojení, laskavosti a přičinlivosti ve všech věcech, a jeho důležité body jsou ignorovány, a dokonce popírány. Výsledkem je zhroucení sociálního, ekonomického, vědeckého a náboženského řádu, společně s jinými faktory, které předcházejí rozpadu společnosti. Současná duchovní chudoba jde s tím vším samozřejmě ruku v ruce.
V „paměti přírody“ nebyla nikdy před tím zažívána tak přímo zkušenost, že lidstvo představuje hrozbu nejen pro jednotlivce, ale také pro planetu jako celek. A každý je skrze moderní média na tomto poli jak svědkem, tak i hráčem. Jaká je pak vaše odpověď, když čelíte tomuto scénáři?


„Das Meer und der Liebes Wellen“ (Moře a vlny lásky). Obraz klasického dramatu Hrdiny, který každou noc pluje přes Hellespont, aby byl s milovanou Leander. Anselm Kiefer, 2011

Kéž nás zde vede hluboké pochopení!
Pochopte, co vám chce stav světa říci. Neexistuje pro to žádné politické řešení, ale jen jediné pro vás, vás samotné, provedené vámi samotnými. Jste člověk, který je odsouzen mít strach o sebe a svou skvělou západní bezpečnost? Nebo jste ochotni poskytnout pomocnou ruku? Protože to musíte denně zažívat: všechny ty zlé rafinovanosti, lži, lstivost, které se staly běžnými ve vzájemné výměně mezi jednotlivci a stejně tak i mezi národy? Ve světle nadcházejících vývojů prohlašujeme, že všechny klamy, se kterými jste konfrontováni, budou brzy náležet minulosti, protože každý shledá, jaká je jejich pravá tvář.

Nové energie, které se hluboce dotýkají celého lidstva, vyvolávají v každém hlubokou reakci.

Iniciativa světového Bratrstva spočívá v tomto: vyvolat sílu Světla, která ve vás spočívá, a učinit tuto pozitivní sílu aktivní. Potom odpovíte na mocný impuls duchovní inspirace formou atmosférické vibrace, kterou pocítí a zažije každý, všichni lidé všech ras.
Všechna bratrstva, a tedy také naše Rosikruciánská nadace, na něj odpovídají a přispívají každé svým vlastním způsobem. Ne okázale, s mohutnými mediálními kampaněmi, ale iniciativami vyzařujícími z vnitřního postoje a orientace na intenzivní a bezprostřední vylévání záření elektromagnetických sil.
Nové energie, které se hluboce dotýkají celého lidstva, vyvolávají v každém hlubokou reakci. Každý člověk bude konfrontován se sebou samým a bude tak mít možnost a sílu zasáhnout ve své vlastní situaci. Je to blízké tomu, co Duchovní škola nazývá: Duchovně duševní stav.

Tento dimenzionální posun a změna jsou oznamovány v naší škole a v mnoha jiných skupinách, které byly začleněny do práce světového Bratrstva, již mnoho let. Nová éterická realita se vyvíjí pomocí horních zemských vrstev a naší vlastní vnitřní atmosférou a pronásleduje temnotu před sebou. Je to velmi zřetelné v těch skupinách, které pracují stále otevřeněji a cyničtěji pro svůj vlastní prospěch a vlastní osobní zájmy, protože jsou oslabeny strachem, nenávistí, zájmem o sebe a všemi způsoby destruktivních činností.
Změna způsobu myšlení jejich členů, kteří jsou také našimi bratry, je možná velkým kosmickým proudem neosobní lásky nesené tisíci a tisíci otevřenými srdci pozemských lidí.

V žádném případě to nebude konec světa. Co se děje dnes, může být definováno jako ustanovení nového východiska vepsaného do éteru, v harmonii s velkým zákonem lásky, s životní soudržností. Miliony srdcí to předvídají, cítí to a jsou na to orientovány. Vnitřně oddělují závoje ze slunečních vibrací a pozemských vibrací. Třebaže může nastat oteplování planety, změna klimatu a možná přírodní katastrofy. Je to Duch, začínající s Univerzálním Logosem a Vůlí Otce, který udržuje v rovnováze tyto velké magnetické změny v pozemském systému. Neděje se to proto, aby to sloužilo našim ubohým vratkým osobnostem, ale aby to sloužilo celému kosmickému vývoji, ve kterém má naše lidská vlna své místo.

Nastává změna ve vědomí. Přibližuje se v odpověď na kosmickou nezbytnost a také, a především, je nastolena probouzejícím se pravým duchovním potenciálem nesobecké lásky, zrcadlící původní obraz pravého lidského ducha. V této lásce bychom měli vnímat realitu velmi odlišným způsobem.
Nové ranní červánky předznamenávají novou dimenzi. Vaše srdce je jí přístupné a vaše inteligence pro to může uchopit vyšší důvod. Vašimi soucitnými a ochotnými činy přispějete k jejímu ohlášení ve světě.


Boulder, Colorado, ráno 6. ledna 2015. © Tom Yulsman

Byla doba, kdy byl člověk spojen s božským původním obrazem skutečně božského mikrokosmu. Plnost tohoto obrazu je nám nyní vzdálená. Nicméně vzpomínka, jako odraz v zrcadle, dřímá v každém člověku, v každém srdci, které chce tlouci tím správným způsobem – pro druhé.
Tento obraz, o kterém hovoříme, se stane viditelným, jako jistota, jako následek velké kosmické iniciativy. Lidstvo bude mít zkušenost z první ruky ve věci pronikání síly z původní matrix, kterou nazýváme božským plánem pro tento svět a lidstvo. Může být snad pozitivní sklon většiny běžných lidí, aby hostili velké množství uprchlíků přicházejících ze Středního východu, první reakcí na tuto nadějnou zkušenost, navzdory nepřiměřené, bázlivé a neúčinné oficiální politice? Vzhledem k novým silám nebo éterickým hodnotám přicházejícím k nám kvůli potřebám naší doby pochopíme s úlevou, že naše práce a naše poslání přichází z hlubšího nařízení: „Postarejte se o zrození nové duše.“ Současně můžeme jasně vidět, jaké následky by mělo, kdybychom toto poslání odmítli.

Poukazujeme na jeden ze způsobů, abychom doširoka otevřeli dveře k novému životu. Uvidíme nejen, jak se psychický aspekt jednotlivce může srovnat nakolik je to ještě možné, ale také, že tato zkušenost a mocná působení Světla v něm zapříčiní působivou očistu. Ovlivní to nejen každého člověka, ale také všechny životní sféry.
Pak může být podnícena pravá sociální transformace – mohutný a působivý nový vývoj, který bude následovat sedm stezek. Každý se může podílet, všechny rasy a všechna místa, kde o to lidé mohou usilovat. Žádný aspekt naší společnosti nezůstane nedotčen blahými vlivy této revoluce. Bude to, jako by se naše přítomnost rozpustila a zmizela. Původní obraz člověka, uchovaný ve své čistotě v nejvyšších životních sférách, vás zahalí jako Duchovní duše. Bude růst ve vnímání a rozlišování každý den. Lež a klam ztratí v každém ohledu své kouzlo.

Lež a klam ztratí v každém ohledu své kouzlo.

Není obtížné si představit, co to znamená v pojmech změněné morálky a v cílech vědy. To je široká perspektiva; změna v hlubině vědomí by mohla vyvolat ohromnou globální revoluci. Čas od času Duchovní škola na tyto změny poukazuje přiměřenými termíny. V tomto procesu budeme všichni více či méně převychováni, začínajíce ze skutečných výchozích bodů. Tímto způsobem nová kosmická iniciativa, o které jsme zde diskutovali, vyvolá před našimi zraky progresivní perspektivu – odlišnou a harmonickou. Každý z nás je volán, aby se podílel na vývoji velkého božského plánu pro svět a lidstvo; tímto způsobem nás naše vlastní srdce povzbudí k tomu, že nás to náš rozum přiměje pochopit a naše činy to prokážou.

Takto se projeví Pravda a čistá Realita. Masky a iluze budou bez následku odloženy a lidstvo uvidí, jak nabývají na účinnosti harmonické strukturální změny. Bude-li každý psychicky veden na nové stezky a bude-li všem evidentně jasné, čeho je schopný čistý obraz pravého člověka, pak ztratí rasové tělo svou hustotu. Účinky gravitačních sil se změní – neprocvičují to již naši mladí lidé ve své rekreační zábavě? – a společnost nakonec ukáže zcela novou tvář.
Společně se všemi ostatními, kteří o tom vědí, budeme v sebepředání spolupracovat se světovým Bratrstvem. Ze zjevného důvodu bude v blízké budoucnosti od nás očekávaným postojem pravá sloužící láska. Proto se všichni, kdo rozumí tomuto volání, připraví a zasvětí velkému dílu pro lidstvo, které zoufale pátrá po živých příkladech – archetypech nebeského člověka. To vyžaduje velký počet spolupracovníků s dostatečným porozuměním.

Článek od redakce Pentagramu. Viz také J. van Rijckenborgh, „Alchymická svatba“, část II, doslov (II).