Srp 092015
 

Od počátku věků existuje božská hierarchie, která se proje­vuje v člověku a skrze něj. V této božsko-lidské hierarchii působí trojí projev Boha.

Tato hierarchie se skládá z entit, které buď kdysi v šeré minu­losti lidstva odolaly velkému pokušení, jež bylo příčinou pádu člověka, nebo od té doby opět vystoupily vzhůru ke svému původnímu určení.

Tato hierarchie je nám tedy velmi blízká. Tvoří Živé Tělo Pána. Za celé eóny se vyvinula ve velmi mocný orga­nismus, který stále nabývá na síle, neboť se v průběhu času k tomuto vznešenému Tělu připojují další živé části.

Protože tato hierarchie žije v souladu s božskou podstatou a božským plánem, neu­stále ji ovlivňují a prozařují tři velké kosmické a nadkosmické božské síly. Proto lze říci, a žák to zažívá jako hlubokou pravdu: “Skrze tuto hierarchii se Bůh dal poznat lidstvu.”

Tomu, kdo zkoumá tyto věci bude dále zřejmé, že hierarchie, právě proto, že pochází z lidské životní vlny, je pokrevně silně spojena se všemi, kteří bloudí v této pozemské přírodě, a že tedy i božské síly, které hierarchii používají, skrze ni rovněž udržují pokrevní spojení s celým lidstvem. Kristovo úsilí, jakožto působ­nost Logosu, nelze proto historicky omezit na epochu dvou tisíc let. Je to dotek věčnosti. V Ježíši Kristu spatřujeme nový impuls Kristovy síly, nové zjevení Krista s pomocí hierarchie. Manifestace Ježíše zároveň obrací pozornost k markantnímu, jedinečnému procesu spásy, neboť v Ježíši se božská síla nejtěsněji přibližuje lidské krevní síle. Ježíš byl jedním z nás! Proto může chápající žák říci: “V Ježíši Kristu se i Kristus stal jedním z nás.” Od té doby se božská hierarchie může plným prá­vem zvát Kristovou hierarchií.

Duchovní škola či Kristova hierarchie proniká všemi oblastmi hmoty i ducha, je živá a přítomná. Pojmenovali jsme ji “Bůh zjevený v těle”; je “vším ve všem”. Žádný člověk ji nemů­že opomenout; nutně tvoří stezku, jedi­nou školu, jedinou možnost skutečné spásy.

Můžeme to nyní takto formulovat, aniž bychom tím v zájemci vyvolali zdání úzkoprsosti a sektářství. Tato formulace má za cíl uchopit univer­zální Kristovo úsilí bez jakýchkoli oklik přímo v srdci. Duchovní škola se od Ježí­šova zjevení zcela logicky nazývá podle kříže našeho Pána a povzbuzuje žáka, aby v srdci tohoto kříže připevnil rudou růži dosa­žení.

Žák nepotřebuje tedy trvat na dějinném zjevení a ptát se, jak to asi bylo. Nemá zapotřebí studovat s lupou v ruce staré texty a může se s dokonalým klidem distancovat od věčných teologických a filosofických sporů. Duchovní rozkol v tomto světě ať studují jiní a vzrušují se nad otázkou, kdo má pravdu a kdo ne. Student mystérií nemusí strávit dogmatická pojednání ani získávat na univerzitách teologické hodnosti, aby měl právo mluvit.003-GoldAdler-07

Živá, hierarchická Kristova bytost s mnoha tisíci údy, Neviditelná církev, která vyzařuje svou slávu a světlo do všech oblastí látky a Ducha, se zjevuje lidstvu tady a teď.